Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 30 2013

sulky
jestem taka kurwa nie wystarczająca...
niewystarczająco chuda
niewystarczająco mądra
niewystarczająco ładna
niewystarczająco zabawna
niewystarczająco niewystarczająca
Reposted fromCattleya Cattleya viaraija raija
sulky
0348 4c00
Reposted fromursa-major ursa-major viakeepfit keepfit
sulky
0912 d011
sweat
Reposted frommajkey majkey viakeepfit keepfit
sulky
2205 6c20
Reposted frombvllshit bvllshit viabeskinny beskinny
sulky
2891 5444
Reposted fromkeepfit keepfit
sulky
6338 a549
Reposted fromlaj laj viakeepfit keepfit
sulky
Misja Dieta czyli "Jak z gówna wyrzeźbić słodycz".
Reposted frompanickiller panickiller viaskinny skinny
sulky
7704 3b94
Reposted bydusielecc dusielecc
sulky
czemu założyłam tą zupę? bo chcę być przed kimś odpowiedzialna. wyznaczyłam sobie cel, a zupa to idealne miejsce które mi może pomóc. może nitk nie będzie czytał moich wypocin, oglądał tego co tu wstawiam, przeżywał tego wszystkiego ze mną. ale ja chcę być szczupła, a najważniejsze chcę być zdrowa. wyjść z grupy ryzyka miażdżycowego, zawałowego itd. chcę mieć płaski brzuch i zdrowe serce. to jest mój cel. a zupa pozwoli mi nie złamać się w tym co robię, tak jak zrobiłam to dziś (sic!).
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl